Våra tjänster

Kuva Tammisaaren jäteasemalta

Tjänsterna utvecklas med hänsyn till miljön och kundernas behov

I april 2020 trädde Nylands avfallsnämnds nya avfallshanteringsföreskrifter i kraft. Det innbär att man måste ordna separat insamling av bioavfall ifall det finns minst 5 bostäder, och kartong, metall, förpackningsglas och -plast ska samlas från fastigheter med minst 20 bostäder. I praktiken innebar detta ändringar i separatinsamlingsskyldigheten för över 900 fastigheter i västra och östra Nyland och därmed stora insatser av Rosk’n Roll för att ordna de nya insamlingarna.

De nya fastighetsvisa separatinsamlingarna fick vi att löpa fint, trots att ökningen av insamlingsmängderna var enorma. Antalet fastigheter som till exempel hör till insamlingen av glas och metall ökade med nästan 80 procent och för plastförpackningarnas del var det till och med över 80 procent.

Läs mera: Insamling av plast från fastigheter inleds i Hangö

Fastigheter som omfattas av separat insamling av nyttoavfall

Separat insamling 2017 2018 2019 2020
Bioavfallsinsamling 2 998 3 274 4 270 5 324
Kartonginsamling 1 483 1 969 2 011 2 184
Metallinsamling 246 414 856 1 527
Glasförpackningsinsamling 243 412 922 1 484
Plastförpackningsinsamling 992 1 805

Situationen 31.12.2020 inkl. alla kunder som har anslutit sig till den kommunala tjänsten, såsom bostadsaktiebolag och skolor

Också kundantalet för Rosk’n Rolls flerfackstjänst ökade år 2020 trevliga 28 procent till 2016 hushåll vid årets slut (2019: 1575). Flerfackstjänsten är i främsta hand en tjänst för egnahemshus. Det underlättar återvinningen betydligt när man på den egna gården sorterar kartong, metall samt glas- och plastförpackningarna i nyttokärlet med fyra fack. Under år 2020 tog Rosk’n Roll flerfackstjänsten även till Hangö. Nu erbjuds likvärdiga, nationellt sett utmärkta, insamlingstjänster i alla stora tätorter på Rosk’n Rolls verksamhetsområde.

Läs mera: Rosk’n Rolls flerfackstjänst utvidgas till Hangö

Fastigheterna som är anslutna till flerfackstjänsten

2018 2019 2020
978 1 575 2 016

Avfallsstationernas tjänster utvecklas även ständigt för att bättre svara på kundernas behov. En del av det här utvecklingsarbetet är att erbjuda mera flexibla besökstider. År 2020 framskred ibruktagningen av automatiseringen vid Rosk’n Rolls servicepunkter betydligt. I augusti öppnades självbetjäningen vid Lovisa avfallsstation, som kunderna kan besöka utanför de egentliga öppettiderna efter att ha identifierat sig.

Läs mera: Flexibilitet vid besök på Lovisa avfallsstation tack vare självbetjäning

Under år 2020 förbereddes också automatiseringen av containrar för farligt avfall och de första självbetjäningscontainrarna för farligt avfall togs i bruk i början av år 2021.Självbetjäningsnätverket utvidgas under år 2021. Förändringen inverkar inte på avfallsstationernas öppettider, där betjänar personalen lika som tidigare under de egentliga öppettiderna.

Bolagets servicenätverk utvecklades betydligt då en helt ny Rosk’n Roll avfallsstation öppnades den 1 juni 2020 i Ekenäs med utvidgade öppettider. Den gamla avfallsstationen i Ekenäs, som fanns på granntomten, blev för liten i förhållande till såväl kundantal som till den ökande mängden återvinningsbart avfall. I och med den nya avfallsstationen producerar nu bolaget själv tjänsterna för hela avfallsstationsnätverket.

Läs mera: Rosk’n Roll öppnade en alldeles ny avfallsstation i Ekenäs

Helhetsavfallsmängden som bolaget hanterade år 2020 var 178 000 ton, varav 123 000 ton togs emot direkt vid bolagets avfallscentraler och -stationer och 55 000 ton samlades in från fastigheter.

Materialflöden

2016 2017 2018 2019 2020
Blandat kommunalt avfall kg/inv 286,2 285,6 299,0 296,8 306,2
Separat insamlat bioavfall kg/inv 26,8 25,4  27,2 28,1 28,0
Farligt avfall från hushåll kg/inv 14,3 15,2 16,2 17,1 17,0

Återvinning av kommunalt avfall

2016 2017 2018 2019 2020
Andel kommunalt avfall till materialåtervinning (%) 20,6 21,8 22,5 23,0 22,5
Andel kommunalt avfall till energiutnyttjande (%) 72,3 75,0 72,4 72,4 71,4
Andel kommunalt avfall till avstjälpningsplats (%) 0,7 1,6 3,4 2,7 3,8

Utveckling av avfallsmängderna (tn)

 

Avfallsslag 2016 2017 2018 2019 2020
Asbest 673,12 899,22 947,88 892,23 693,86
Betong- och tegelavfall 22 944,07 39 926,83 9 304,31 9 819,33 6 271,88
Krattavfall 3 342,09 4 192,92 4 631,62 7 035,16 6 376,34
Impregnerat trä 923,27 1 096,36 1 433,78 1 701,62 1 667,17
Metall 3 228,03 3 508,39 3 811,12 4 235,58 4 621,70
Träavfall 11 200,43 14 456,34 23 383,03 14 849,73 19 074,79
Ris, kvistar och stubbar 4 537,08 6 136,84 6 296,13 9 727,69 8 125,46
Elapparater 2 060,30 2 128,43 2 164,45 2 183,37 2 463,91
Byggavfall 11 091,45 6 648,95 2 388,00 1 318,92 998,28
Farligt avfall 793,48 827,54 846,09 836,64 1 020,31
Oförorenade jordmassor 197 853,33 212 554,20 228 589,24 215 681,26 13 334,42*
Lindrigt förorenade jordmassor 36 311,00 24 238,82 19 157,80 22 559,30 18 640,14
Skrotbilar 303,00 298,82 389,88 319,58 329,52
Produktionsavfall 23 884,95 24 633,62 30 704,53 12 483,32 17 191,63
Blandavfall 65 708,98 65 389,44 68 283,30 67 491,65 69 865,06
Bioavfall 6 148,58 5 823,50 6 215,52 6 400,54 6 770,45
Glas 1 134,32 1 131,42 1 042,54 1 038,46 1 067,76

I tabellen har de avfallsmängder som Rosk'n Roll Oy Ab samlat in och som passerat via bolagets mottagningsställen sammanställts.
*Talet innehåller inte MaaRoll Oy:s mängder, därmed den stora skillnaden från föregående år.
https://rosknroll.fi/rosknroll-sv-se/aktuellt/meddelanden/maa-roll-oy-startade-sin-verksamhet/